Omnitherm

Aktuality

Nevýhody teplovzdušného vytápění z pohledu evropských norem

18. červenec 2006

Vzhledem k častým polemikám o vhodnosti užití sálavého či teplovzdušného vytápění ve velmi vysokých halách zde uvádíme překlad části evropských norem, ve které je věnována pozornost problematice výpočtů tepelných ztrát a jejich korekce pro haly s velkou výškou při použití různých druhů vytápění.

Jak je z textu zřejmé, evropské normy doporučují při užití nástěnných teplovzdušných jednotek, tedy pro příčné proudění vzduchu v malé výšce, použít korekční faktor 1,3 pro výšky do 10 m, a 1,6 pro výšky 10 – 15 m, což v konečném důsledku znamená nejen zvýšení potřebného výkonu o 30% až 60 %, ale také adekvátní zvýšení spotřeby paliva a nákladů na vytápění.

PŘÍLOHA B (EN 12831 ANNEX B)

POKYNY PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT PRO ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

B.1 Velká výška stropu

Pro základní případ se tepelné ztráty počítají s předpokladem stejnoměrné teploty vytápěných prostor s výškou do 5 m. Tento předpoklad je neplatný, pokud výška místnosti přesahuje 5 m, jelikož vertikální spád teploty vzduchu, který zvyšuje teplené ztráty (především skrze střechu), nelze v tomto případě neuvažovat.

Vertikální spád teploty vzduchu vzrůstá s růstem výšky místnosti a je také značně závislý na celkových výpočtových tepelných ztrátách (úroveň izolace obvodového pláště budovy a vnější výpočtová teplota) a na typu a umístění topných těles.

Tyto vlivy by měly být zohledněny zahrnutím do výpočtových tepelných ztrát. Tyto další výpočtové tepelné ztráty se stanoví nejlépe na základě výsledků výpočtů provedených při dynamické simulaci, jelikož se přitom zohledňují specifické vlastnosti budovy.

U budov s výpočtovými tepelnými ztrátami do 60 W na metr čtverečný podlahové plochy je možno celkové výpočtové tepelné ztráty fh,i v prostorách s vysokým stropem korigovat použitím korekčního faktoru zohledňujícího výšku stropu fh,i takto:

Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fh,i [W] (30)

kde hodnoty fh,i jsou uvedeny v tabulce B.1.

Tabulka B.1 – Korekční faktor zohledňující výšku stropu fh,i i

Způsob vytápění a typ nebo umístění topných těles fh,i i
Výška vytápěných prostor
5 až 10 m 10 až 15 m
Převážně SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ
Podlahové vytápění 1 1
Stropní vytápění (teplota nad 40 °C) 1,15 Pro tento způsob nevhodné
Sálání střední a vysoké teploty z velké výšky 1 1,15
Převážně KONVEKČNÍ VYTÁPĚNÍ
PŘIROZENÉ PROUDĚNÍ TEPLÉHO VZDUCHU 1,15 Pro tento způsob nevhodné
NUCENÉ PROUDĚNÍ TEPLÉHO VZDUCHU
Příčné proudění vzduchu v malé výšce 1,30 1,60
Proudění vzduchu dolů z velké výšky 1,21 1,45
Proudění vzduchu o střední a vysoké teplotě ve střední výšce 1,15 1,30


Novější aktuality

Starší aktuality