Omnitherm

Energetické služby a audity

Energetické audity a studie

Společnost OMNITHERM, a.s. se zaměřuje na služby směřující k úsporám energie jak ve fázi před realizací investice, tak i posléze při optimalizaci provozu.

V první fázi nabízí energetický audit či studii pro vyhledání možných úspor, a to zejména těch, které mají vysoké hodnocení investiční výhodnosti.

Ve fázi po realizaci investice do topného systému nabízí správu a optimalizaci provozu s dálkovým sledování a řízením a také kompletní servis zařízení včetně všech povinných revizí, prohlídek a měření.

Energetický audit je soubor činností, jejichž cílem je především:
  • nezávisle zhodnotit úroveň využívání energie v energetickém hospodářství subjektu
  • identifikovat potenciál úspor při využívání energie
  • navrhnout realizovatelná opatření k dosažení k dosažení úspor energie
  • zhodnotit ekonomickou rentabilitu navržených opatření

Energetický audit tedy pojímáme jako nástroj pro vytvoření podmínek ke snižování nákladů na energie ve všech odvětvích. Snažíme se dát klientovi dokument, který zahrnuje úplný přehled všech možností jak zlepšit efektivnost jeho energetického hospodářství a může sloužit jako podklad pro rozhodování o investicích do vlastní energetiky, ale i jako vodítko pro realizaci nízkonákladových a beznákladových opatření pro úspory nákladů na energii.

Pracujeme s opodstatněným předpokladem, že náklady vynaložené na zpracování energetického auditu se v přiměřené době zákazníkovi vrátí zpět v dosažených finančních úsporách.

Energetický audit může zahrnovat energetické hospodářství jako celek, nebo může být zaměřen na dílčí oblast výroby nebo spotřeby energie (např. spotřeba tepla v budovách, spotřeba elektrické energie).

Předběžný audit umožňuje s malými vynaloženými náklady provést předběžné hodnocení úrovně energetického hospodářství a vytýčit oblasti, na které by bylo vhodné se zaměřit při snaze o snížení spotřeby energie.