Omnitherm

Nízkoteplotní plynové infrazářiče

TS 2000: Princip činnosti

Princip činnosti plynového infrazářiče TERMSTAR 2000 spočívá v cirkulaci horkých spalin v sálavém potrubí, od cirkulujících spalin se ohřívá povrch potrubí a z jeho spodní části, která je opatřena speciálním nátěrem s vysokou emisivitou, je vyzařováno teplo do vytápěného prostoru. Horní část potrubí je kryta tepelnou izolací, která zabraňuje nežádoucímu sdílení tepla do okolního prostoru. Podrobnosti funkce zařízení jsou patrny z následujícího schématu.

Plyn je spalován pomocí integrovaného přetlakového hořáku. Elektronický blok ovládání hořáku zajišťuje všechny řídící a bezpečnostní funkce. Přívod vzduchu pro spalování zajišťuje radiální vzduchový ventilátor, který je osazen na společném hřídeli s recirkulačním ventilátorem. Toto elegantní konstrukční řešení umožňuje dosáhnout velmi příznivého poměru výkonových parametrů a ceny zařízení. Přesné nastavení poměru palivo – vzduch se provádí klapkou na výtlaku vzduchového ventilátoru. Přetlakový hořák pracuje s vysokou turbulencí, takže spalování je dokonalé a zároveň množství vzniklých oxidů dusíku je minimální i při malém přebytku vzduchu. Plamen hoří ve spalovací komoře, která je zaústěna do přívodní větve sálavého potrubí a je chlazena recirkulovanými spalinami.

TERMSTAR 2000 - princip činnosti

TERMSTAR 2000 – princip činnosti

Intenzivní cirkulaci spalin v sálavém potrubí zajišťuje radiální ventilátor osazený v recirkulační komoře. Vychlazené spaliny o teplotě cca 140°C, nasávané z vratné větve sálavého potrubí, se v recirkulační komoře rozdělují na dvě části. Malá část – cca 15% celkového hmotnostního toku v sálavém potrubí – odchází do komína. Převážná část – cca 85% celkového hmotnostního toku – se vrací zpět do přívodní větve sálavého potrubí, kde se mísí s horkými spalinami z hořáku, které mají teplotu přes 1000°C. Výsledná směs, která má na počátku přívodní větve sálavého potrubí teplotu cca 330°C, proudí sálavým potrubím účinkem výkonného radiálního recirkulačního ventilátoru značnou rychlostí, takže po celé délce infrazářiče je střední povrchová teplota sálavé plochy přibližně stejná. Důsledkem je rovnoměrná intenzita sálání po celé délce infrazářiče. Využití intenzivní recirkulace rovněž výrazně snižuje teplotní namáhání částí a součástí infrazářiče, protože tento pracuje při teplotách podstatně nižších, než infrazářiče ostatních systémů.

Společný pohon vzduchového a recirkulačního ventilátoru je zajištěn jednofázovým elektromotorem.