Omnitherm

Nízkoteplotní plynové infrazářiče

TS 3000: Princip činnosti

Princip činnosti plynového infrazářiče TERMSTAR 3000 spočívá v cirkulaci horkých spalin v sálavém potrubí, od cirkulujících spalin se ohřívá povrch potrubí a z jeho spodní části, která je opatřena speciálním nátěrem s vysokou emisivitou je vyzařováno teplo do vytápěného prostoru. Horní část potrubí je kryta tepelnou izolací, která zabraňuje nežádoucímu sdílení tepla do okolního prostoru. Podrobnosti funkce zařízení jsou patrny z následujících schémat.

Plyn je spalován pomocí přetlakového hořáku. Přívod vzduchu pro spalování zajišťuje samostatný radiální ventilátor, což umožňuje přesné nastavení poměru palivo – vzduch. Přetlakový hořák pracuje s vysokou turbulencí takže spalování je dokonalé a zároveň množství vzniklých oxidů dusíku je minimální i při malém přebytku vzduchu. Plamen hoří ve spalovací komoře, která je zaústěna do přívodní větve sálavého potrubí a je chlazena recirkulovanými spalinami.

Intenzivní cirkulaci spalin v sálavém potrubí zajišťuje radiální ventilátor osazený v recirkulační komoře, poháněný třífázovým elektromotorem. Vychlazené spaliny o teplotě cca 140°C nasávané z vratné větve sálavého potrubí se v recirkulační komoře rozdělují na dvě části. Malá část – cca 15% celkového hmotnostního toku v sálavém potrubí – odchází do komína. Převážná část – cca 85% celkového hmotnostního toku – se vrací zpět do přívodní větve sálavého potrubí kde se mísí s horkými spalinami z hořáku, které mají teplotu přes 1000°C. Výsledná směs, která má na počátku přívodní větve sálavého potrubí teplotu cca 330°C, proudí sálavým potrubím účinkem výkonného radiálního recirkulačního ventilátoru značnou rychlostí, takže a i na délce zářiče 120 m je střední povrchová teplota sálavé plochy přibližně stejná. Důsledkem je rovnoměrná intenzita sálání po celé délce zářiče. Využití intenzivní recirkulace rovněž výrazně snižuje teplotní namáhání částí a součástí zářiče, protože zářič pracuje při teplotách výrazně nižších, než zářiče ostatních systémů.

Přesné nastavení optimální rychlosti cirkulace se provádí pomocí škrtící klapky, osazené v recirkulační komoře.

Tepelný výkon zářiče je možné regulovat plynulou modulací výkonu hořáku v rozsahu cca 30% – 100% jmenovitého výkonu. Při použití vhodného regulátoru prostorové teploty je možné dosáhnout ve vytápěném prostoru dokonale stabilní teplotu.